Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΤις τελευταίες δύο μέρες μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων έχουν αλλάξει ή αναμένεται να αλλάξουν (με τροπολογία) καταληκτικές προθεσμίες και σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου συγκέντρωσε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτει στους συναδέλφους συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Στο άρθρο επίσης έχουν προστεθεί και οι υποχρεώσεις περί καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
-Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 26η Αυγούστου 2015.

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

-Α Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με ΠΝΠ)**
-Α δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015
-Β Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
-Γ Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015

γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεν μεταβλήθηκε).
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).

Συνεπώς, εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ήτοι την 31.7.2015), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου. Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.

ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 20η Αυγούστου 2015.

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (Δεν μεταβλήθηκε).
Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων
Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούνιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούλιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (5) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
Παράδειγμα, για οφειλόμενο φόρο εισοδήματος δήλωσης ποσού 100.000 οι δόσεις θα καταβληθούν ως εξής 
Υποβολή δήλωσης τον Ιούνιο
ΙούνιοςΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης14,285.71
Ιούλιος2η δόση14,285.71
Αύγουστος3η δόση14,285.71
Σεπτέμβριος4η δόση14,285.71
Οκτώβριος5η δόση14,285.71
Νοέμβριος6η δόση14,285.71
Δεκέμβριος7η δόση14,285.74
Υποβολής δήλωσης τον Ιούλιο 
ΙούλιοςΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης16,666.67
Αύγουστος2η δόση16,666.67
Σεπτέμβριος3η δόση16,666.67
Οκτώβριος4η δόση16,666.67
Νοέμβριος5η δόση16,666.67
Δεκέμβριος6η δόση16,666.67

Υποβολής δήλωσης τον Αύγουστο

ΑύγουστοΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης20.000,00
Σεπτέμβριος2η δόση20.000,00
Οκτώβριος3η δόση20.000,00
Νοέμβριος4η δόση20.000,00
Δεκέμβριος5η δόση20.000,00γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.

Απαραίτητη προϋπόθεση -όπως και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων- είναι η εξόφληση του συνόλου του φόρου που θα προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης (έντυπο Ν) να γίνει εφάπαξ και μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ή την νέα ενδεχόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής, σε περίπτωση παράτασης.

Σύμφωνα όμως με τις υφιστάμενες διατάξεις (δείτε εδώ περισσότερα), η πληρωμή της πρώτης δόσης ή του συνόλου του φόρου νομικών προσώπων γίνεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης. Συνεπώς, για να καρπωθεί την έκπτωση του 2% το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό του φόρου την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.


ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση .
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (νομικών προσώπων) με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014 υποβάλλονται έως την 20η Αυγούστου 2015. (Ανακοίνωση(ΠΟΛ.1135/30.6.2015(ΠΟΛ.1085/15.4.2015)
Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία. 

ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ
α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:
"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν.4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.(Δείτε το άρθρο 48 του ν. 4331/2015)


Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως :
Νομική μορφή 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης


το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες20/8/201520/9/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)20/8/201520/9/2015
Ι.Κ.Ε.20/8/201520/9/2015

β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 20η Σεπτεμβρίου 2015, είναι η εξής:

Νομική μορφή 
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής ΣυνέλευσηςΥποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης)Υποβολή Απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ

το αργότερο έωςτο αργότερο έωςτο αργότερο έωςτο αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες20/9/201530.8.201531.8.201510/10/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)20/9/2015 31.8.201510/10/2015
Ι.Κ.Ε.20/9/2015 31.8.201510/10/2015
Προσοχή. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθείηση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015 ή 30/7/2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 ( υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή Γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).
 
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που ψηφίστηκε δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ, αλλά δίνει την δυνατότητα για σύγκληση της Γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
Κατά συνέπεια όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συγκαλέσει τις Γενικές συνελεύσεις τους πριν την δημοσίευση του νόμου (π.χ. 15/6/2015), δεν μπορούν να επωφεληθούν από το άρθρο 48του ν. 4331/2015.


V. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014

Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015). 
Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2). 

Φορολογικό έτοςΗμ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεωνΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

απόΤο αργότερο έωςτο αργότερο μέχρι τοντο αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14
9ο 2015*27-11-2015**
Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 20η Ιουλίου 2015, (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι αργία και κατά συνέπεια η υποχρέωση μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη.
Προσοχή η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) θα συγκληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει τοάρθρο 48 του ν. 4331/2015.
Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεωνΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014. (Δείτε και σχετικό μας άρθρο εδώ) και τον παρακάτω πίνακα.


Φορολογικό έτοςΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

από
το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσηςτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014
Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014
-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015, της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. Προσοχή στην ανακοίνωση του υπ.Οικονομικών αναφέρεται -πιθανών εκ παραδρομής- ότι παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ευθέως από την αιτιολογική έκθεση ούτε από την διάταξη του νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με το ΠΝΠ της 18 ιουλίου 2015 : 
Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α' 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:
Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4331/2015 αλλα και με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 δεν μεταβάλλεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές στοιχείων ακινήτων από 1.6.2015 και μετά. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές από την 1.6.2015 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτου εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.Ι. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών
α) Ρύθμιση οφειλών στην φορολογική διοίκηση. 
-Νέα καταληκτική ημερομηνία - 15/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 49 νόμου 4331/2015)
α) Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
-Νέα καταληκτική ημερομηνία - 31/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 71 νόμου 4331/2015)


ΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
Δείτε το σχετικό άρθρο που ανανεώνεται με βάση την λήξη της τραπεζικής αργίας

ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή
Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας. (Βλέπε ΠΟΛ.1140/1.7.2015)

Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015

ΧΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμόρφωσης εταριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014 ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/ φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Με την ΠΟΛ.1150/10.7.2015 παρατείνετε η προθεσμία έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Υπενθυμίζουμε ότι για την έκεθση της φορολογικής συμόρφωσης των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 που διέπεται από τις διατάξεις του ν.4172/2013 από τον νόμο 4172/2013 ισχύει πλέον η ΠΟΛ.1124/18.6.2015 και το σχετικό άρθρο 65α του ΚΦΔ

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/71/οικ.25582/31.7.2015 Χορήγηση κανονικής άδειας των υπαλλήλων που επαναφέρθηκαν κατ' εφαμογή των διατάξεων του ν.4325/2015

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/71/οικ.25582/31.7.2015 
Χορήγηση κανονικής άδειας των υπαλλήλων που επαναφέρθηκαν κατ' εφαμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/71/οικ.25582

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 213131336,3337,3338, 3340, 321 
Fax: 213 1313389
n.theodoulou@vdmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κανονικής άδειας των υπαλλήλων που επαναφέρθηκαν κατ' εφαμογή των διατάξεων του ν.4325/2015

Κατόπιν ερωτημάτων υπηρεσιών και μεμονωμένων υπαλλήλων σχετικά με τη δικαιούμενη κανονική άδεια όσων επαναφέρθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 47) σας γνωρίζουμε ότι:

Οι υπάλληλοι οι οποίοι επανήλθαν στις υπηρεσίες τους βάσει των ανωτέρω διατάξεων 

α) δικαιούνται, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του μέτρου της διαθεσιμότητας και της αυτοδίκαιης εκ του νόμου υπαγωγής σε αυτό, να λάβουν το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του 2013 κατά το έτος 2015, κατά το οποίο καθίσταται δυνατή η άσκηση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων αυτών 

β) δεν θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας για το έτος 2014 λόγω της μη άσκησης καθηκόντων καθόλο το έτος (σχετική η με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας,) και 

γ) δικαιούνται την κανονική άδεια του τρέχοντος έτους, εφόσον τοποθετήθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία εντός του ημερολογιακού έτους, υπό τους όρους της Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας «Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 5016900 ΕΞ 2015/29.7.2015 Εγκαταστάσεις αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 5016900 ΕΞ 2015/29.7.2015 
Εγκαταστάσεις αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5016900 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ Β'
  
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Ακριτίδου
Τηλέφωνο: 210 6987411 
FAX: 210 6987424
e-mail: flnexcls@otenet.gr

2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση: Αν. Τσόχα 16 
Τ.Κ.: 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Σάμιος, Στ. Χατζηγεωργίου 
Τηλέφωνο: 2106479222, 231 
FAX: 210 6479220, 210 6468272
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: Εγκαταστάσεις αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων.

Σχετ: 1) Οι υπ' αριθ. α)3012713/1531/02-05-2008, β)3009823/1710/05-08-2010, γ)30/077/119/13-01-2012, δ)30/07/395/25-01-2013 ως και ε)30/077/1955/31-07-2014 ΕΔΥΟ.

2) Τα υπ' αριθ. α) 30/003/000/2532/07-07-2015 και ΔΕΦΚ Φ Β 5014705 ΕΞ 2015/09-07-2015 έγγραφα ΓΧΚ/ Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων και ΓΔΤ και ΕΦΚ/ Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ αντίστοιχα και β) το επ' αυτών υπ' αριθ. 3486/80981/20-07-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε./ Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής/ Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτ. Παραγωγής.

3) Το υπ' αριθ. 7224/08-07-2015 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου.

1. Ύστερα από τα παραπάνω υπό στοιχείο (2) και (3) σχετικά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις, στις οποίες παρατηρούνται περιπτώσεις αποκλίσεων σε σχέση με τους όρους και απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κυρίως μάλιστα αναφορικά με την (από μακρού χρόνου, στις πλείστες εξ αυτών) συστέγαση των εγκαταστάσεων αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων με οινοποιεία, η προθεσμία βάσει της παραπάνω υπό στοιχείο (1ε) σχετικής για την προσαρμογή των οποίων λήγει την 31-7-2015, εγκρίνεται η παροχή επιπρόσθετου χρονικού διαστήματος μέχρι την 31-1-2016, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία τους, εν όψει της κατά τρόπο οριστικό αντιμετώπισης του ζητήματος, σε συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία του Υπ.Π.Α.Π.Ε. στη ρυθμιστική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις των οινοποιείων, σύμφωνα με το παραπάνω υπό στοιχείο (2β) σχετικό. 

Αναφορικά με το ζήτημα της παρεμβολής αντλιών στα αποστακτικά μηχανήματα ορισμένων αποσταγματοποιείων και τις τυχόν συνακόλουθες μη κανονικότητες και αποκλίσεις στη διάταξη του αποστακτικού κυκλώματος σε σχέση με τις προβλέψεις της ισχύουσας σχετικής υπ' αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010 ΑΥΟ, ως και τις υπάρχουσες σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων αποκλίσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους [χώροι, δοχεία και επανογκομέτρηση αυτών (λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την αρχική επανογκομέτρηση), μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, κλπ.], τούτο θα αντιμετωπισθεί οριστικά μέσω σχετικών ρυθμίσεων στα πλαίσια της εξεταζόμενης από τις Υπηρεσίες μας συμπλήρωσης και τροποποίησης των οικείων διατάξεων, μέχρις της θεσπίσεως όμως των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα.

Η κατά τα ανωτέρω παράταση εφαρμόζεται και σε (τυχόν) υπάρχουσες και σε άλλες περιοχές της χώρας περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν τις προαναφερθείσες αποκλίσεις, εφ' όσον βεβαίως συντρέχουν στις περιπτώσεις αυτές οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραπάνω υπό στοιχείο (1) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.

2. Για το σκοπό αυτό, όσον αφορά τις τηρητέες εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών διαδικασίες, θα εφαρμοσθούν κατ' αναλογία οι σχετικές διατάξεις (σημείο 3α) της παραπάνω υπό στοιχείο (1α) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. (επαλήθευση της υποβαλλομένης δηλώσεως, σύνταξη σχετικής εκθέσεως με λεπτομερή αναφορά σ' αυτή των υφισταμένων αποκλίσεων και των ληπτέων μέτρων κοινοποιούμενης στην οικεία Τελωνειακή Αρχή ως και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, έκδοση της σχετικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Τελωνειακή Αρχή με ισχύ από τη λήξη της προηγούμενης και μέχρι την 31 - 1-2016 κλπ.).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α')

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') 

Αθήνα 5/8/2015 
Α.Π. Φ.80000/οικ.35773/1207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) 
ΤΜΗΜΑΤΑ A' ΚΑΙ Δ' 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,
Β. Δρακόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3368124 210-3368103
  
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α')»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α 716.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα:

ί.Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξης συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. 

Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 (Β'2810) Κ.Υ.Α.

Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά το υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015 έγγραφό μας, με ΑΔΑ:6435465Θ1Ω-83Δ το οποίο ανακαλείται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αριθ. πρωτ.: 25499/2343/5.8.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261)

Αριθ. πρωτ.: 25499/2343/5.8.2015 
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261) 

ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε 
Τ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γ. Τζενεβράκης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6508840
FAX: 210-6508481

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261).

ΣΧΕΤ.: α. Ο υπ' αριθμ. Ν. 4313/17-12-2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261). 

β. Το υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ. «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών» (ΦΕΚ 169/Α'), όπως ισχύει. 

γ. Ο υπ' αριθμ. Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 46), όπως ισχύει. 

δ. Ο υπ' αριθμ. Ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α'), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 229), όπως ισχύει. 

ε. Το υπ' αριθμ. οικ. 253917/24-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

στ. Το υπ' αριθμ. 49551/21-4-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης.

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών, αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261) της 17-12-2014, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 19

«Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις» 1. Παράγραφος 1 του άρθρου 19

α. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους υπαίθριους σταθμούς που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν, μέχρι τις 31.12.2012 εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21.9.1979 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ' 567), και είναι κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου σε λειτουργία. 

β. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους εκμεταλλευτές των υπαίθριων σταθμών που αναφέρονται στη παραπάνω παράγραφο, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31-12-2012 και είναι κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου σε λειτουργία στις περιοχές - συνοικίες του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας στις οποίες εξαιτίας των απαγορευτικών χρήσεων γης δεν επιτρέπεται πλέον η ίδρυση νέων υπαίθριων σταθμών, να συνεχίσουν να λειτουργούν με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης και υπό τη παράλληλη πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 28 του Π.Δ. 455/76, όπως ισχύει.

γ. Στη περίπτωση αυτή οι εκμεταλλευτές των ανωτέρω υπαίθριων σταθμών, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι την 31.12.2012 και είναι κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου σε λειτουργία, πρέπει να υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ' και 2, του άρθρου 29 του Π.Δ. 455/76, όπως ισχύει. 

δ. Επιπλέον, στη περίπτωση που η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους (παρκαδόρους), ισχύει και η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000. Επισημαίνεται ότι, για τους υπόψη υπαίθριους σταθμούς το υποβαλλόμενο (εις τριπλούν) σχεδιάγραμμα (υπό κλίμακα: 1:100 ή 1:50) της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων προσπέλασης, που προβλέπεται στη παρ. 1δ του άρθρου 29 του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, πρέπει να είναι σύμφωνο με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εσωτερική διάταξη των θέσεων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας - προσπέλασης εντός του χώρου του σταθμού, θα λαμβάνεται υπόψη η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000, σύμφωνα με την οποία ισχύει ότι: «στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιμη χωρητικότητα του σταθμού, συνυπολογιζομένων και των απαραιτήτων διαδρόμων, κ.λ.π. ορίζεται σε 10 τ.μ. ανά αυτοκίνητο» και όχι τα ενδεικτικά σκαριφήματα εσωτερικής διάταξης της παραγράφου 7δ του άρθρου 28 του Π.Δ. 455/1976, όπως ισχύει, για τα οποία ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης και των διαδρόμων κυκλοφορίας - προσπέλασης εντός του χώρου του σταθμού να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι ελιγμοί που απαιτούνται και η έξοδος, από το χώρο του υπαίθριου σταθμού, ενός σταθμευμένου οχήματος από οποιαδήποτε θέση στάθμευσης, να είναι ασφαλής, έναντι των λοιπών σταθμευμένων οχημάτων, καθώς επίσης και οι οποιεσδήποτε τυχόν μετακινήσεις άλλων σταθμευμένων οχημάτων για το σκοπό αυτό, να πραγματοποιούνται εντός του χώρου του σταθμού σε προσωρινές θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα απεικονίζονται στο υποβαλλόμενο σχεδιάγραμμα της κυκλοφοριακής διάταξης του χώρου του σταθμού μετά των διαδρόμων προσπελάσεως (παρ. 1δ του άρθρου 29 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει).

Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης και των διαδρόμων κυκλοφορίας - προσπέλασης εντός του χώρου του σταθμού πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε:

- οι ελιγμοί που απαιτούνται για την μετακίνηση ενός σταθμευμένου οχήματος από οποιαδήποτε θέση στάθμευσης και η έξοδός του από το χώρο του υπαίθριου σταθμού, να είναι εφικτή και ασφαλής, έναντι των λοιπών σταθμευμένων οχημάτων.

- οποιεσδήποτε τυχόν αναγκαίες μετακινήσεις άλλων σταθμευμένων οχημάτων για τη διευκόλυνση του εξερχόμενου οχήματος πραγματοποιούνται εντός του περιφραγμένου χώρου του σταθμού σε προσωρινές θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα απεικονίζονται στο υποβληθέν σχεδιάγραμμα της κυκλοφοριακής διάταξης του χώρου του σταθμού μετά των διαδρόμων προσπελάσεως (παρ. 1δ του άρθρου 29 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, και τέλος

- η έξοδος του οχήματος από τον σταθμό να γίνεται με ασφάλεια έναντι των διερχόμενων (κινούμενων) οχημάτων στην έμπροσθεν του σταθμού οδό.

Επιπλέον και προς τον σκοπό της αποφυγής κυκλοφοριακών προβλημάτων επί της έμπροσθεν του υπαίθριου σταθμού οδού, αλλά και προς τον σκοπό της μη προσωρινής κατάληψης του πεζοδρομίου αυτής για τη προσωρινή στάθμευση των οχημάτων του σταθμού, θα πρέπει να υφίσταται επαρκής χώρος εντός του σταθμού, αμέσως μετά την είσοδο - έξοδό του, έτσι ώστε τα προς στάθμευση οχήματα που εισέρχονται σε αυτόν, να παραμένουν σε αυτόν προσωρινά, προκειμένου στη συνέχεια να παραληφθούν από τους υπαλλήλους (παρκαδόρους) της επιχείρησης, για να τα σταθμεύσουν στις κενές θέσεις στάθμευσης του σταθμού, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα στην έμπροσθεν του σταθμού οδό, αλλά και να μην χρησιμοποιείται - καταλαμβάνεται προσωρινά το πεζοδρόμιο αυτής από τα σταθμεύοντα στο σταθμό οχήματα. Οι προαναφερόμενες προσωρινές θέσεις στάθμευσης δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης του υπαίθριου σταθμού. 

ε. Επιπροσθέτως, με την υπόψη διάταξη ορίζεται ότι, εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών που θα ισχύει η άδεια λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών που εμπίπτουν σε αυτή, έχουν αποδεδειγμένα ξεκινήσει διαδικασίες τροποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού των περιοχών χωροθέτησης και λειτουργίας τους, τότε η άδεια λειτουργίας τους δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Τονίζεται όμως στο σημείο αυτό ότι, η έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού των περιοχών χωροθέτησης και λειτουργίας των αποδεδειγμένα λειτουργούντων υπαίθριων σταθμών που αφορά η υπόψη διάταξη, δύναται να αποδειχθεί με τη χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης από την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία.

2. Παράγραφος 2 του άρθρου 19

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους υπαίθριους σταθμούς της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους δύναται να αποδεικνύεται και να διαπιστώνεται η λειτουργία τους, μέχρι τις 31.12.2012 καθώς και ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Νόμου είναι σε λειτουργία. Σύμφωνα με την υπόψη διάταξη οι παραπάνω προϋποθέσεις αποδεικνύονται με την υποβολή στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών: α. είτε σχετικής βεβαίωσης, του οικείου Βιοτεχνικού - Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,

β. είτε σχετικής βεβαίωσης, της αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων τουλάχιστον των οικονομικών ετών 2013 (χρήση έτους 2012), καθώς και ότι μέχρι 17-12-2014 δεν έχουν προβεί σε Διακοπή Εργασιών, συνοδευόμενη από την Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. του τελευταίου τριμήνου 2014, 

γ. είτε σχετικής εκτύπωσης, από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, TaxisNet.gr (Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μητρώου/Επιχείρησης), στην οποία εμφαίνονται τα στοιχεία του Μητρώου της Εγκατάστασης/Επιχείρησης Στάθμευσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες / δραστηριότητες αυτής, η ημερομηνία έναρξής της, καθώς και η τυχόν ημερομηνία διακοπής της.

3. Παράγραφος 3 του άρθρου 19
α. Με τη παράγραφο 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α' 169), όπως ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό της ωφέλιμης επιφάνειας ενός υπαίθριου σταθμού, σύμφωνα με την οποία και μέχρι την έκδοση του εν θέματι Νόμου, η ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού ορίζεται ότι εκτείνεται έως και τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου του σταθμού. Με τη παράγραφο 3 του άρθρου 19 του εν θέματι Νόμου όμως προβλέπεται κατ' εξαίρεση ότι, η ωφέλιμη επιφάνεια ενός υπαίθριου σταθμού δύναται να εκτείνεται και πέραν της ρυμοτομικής και δη επί ρυμοτομούμενων ακινήτων, με τις προϋποθέσεις όμως ότι έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και δεν έχει συντελεστεί με οποιοδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση, καθώς επίσης και ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του υπαίθριου σταθμού θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χώρος ελιγμών.

β. Επιπλέον, με την υπόψη διάταξη προβλέπεται ότι:

- Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του σταθμού, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος ελιγμών. Είναι δυνατόν, κατά τα ως άνω, να συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια του υπαίθριου σταθμού και η προβλεπόμενη παρόδια στοά του άρθρου 22 του ν.4067/2012 (Α' 79) ως χώρος ελιγμών και μόνο, χωρίς να υπολογίζεται για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης.

- Από τη παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων σταθμών.

γ. Επιπροσθέτως, για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπόψη διάταξης όπως για παράδειγμα:

i) Από ποία έγγραφα και ποία θα είναι η αρμόδια υπηρεσία σύνταξης αυτών σύμφωνα με τα οποία θα προκύπτει, η μη, η συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και,

ii) όταν τυχόν εκ των υστέρων συντελεστεί η απαλλοτρίωση πως θα ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες αδειοδοτούσες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών που έχουν χορηγήσει και εμπίπτουν στην υπόψη διάταξη και με ποια έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε βάρος αυτού, κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε από τη δημοσίευση αυτή.

- Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον, δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο, της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε, προσωρινά ή οριστικά, κατά τον παρόντα νόμο, ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζημίωση, «η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Α' 17), καθώς και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων», κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Κατά συνέπεια, η μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης τμήματος του ακινήτου του υπαίθριου σταθμού προκύπτει από τη μη κατάθεση του τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προς τούτο θα προσκομίζεται Βεβαίωση του Ταμείου, ότι για το υπόψη ακίνητο δεν υφίσταται παρακατάθεση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο εκμεταλλευτής του σταθμού και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αν και εφόσον συντελεστεί η απαλλοτρίωση, πλέον των ενεργειών που υποχρεούνται να προβούν σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την αδειοδοτούσα οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση και από τα νέα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα στα οποία εμφαίνονται τα νέα, έπειτα από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, όρια του ακινήτου του σταθμού, το νέο δομήσιμο τμήμα του και η ωφέλιμή του επιφάνεια, προκειμένου οι ανωτέρω μεταβολές να εγκριθούν από την ανωτέρω αδειοδοτούσα υπηρεσία, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων και στη συνέχεια να χορηγηθεί τροποποιημένη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού που εμπίπτει στην υπόψη διάταξη.

4. Παράγραφος 4 του άρθρου 19

α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19, αντικαθιστά τη παράγραφο 6 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α' 169), όπως ισχύει και με αυτή προβλέπεται ότι, αν λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθμός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της, κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών, φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, είτε από άλλο τυχόν επίσημο πάροχο. Επίσης, με τη διάταξη αυτή παρέχεται εναλλακτικά, για λόγους εκσυγχρονισμού, η δυνατότητα στη περίπτωση λειτουργίας ενός υπαίθριου σταθμού πέραν της 18ης ώρας, η εγκατάσταση φωτισμού του να δύναται να επιτυγχάνεται και με την εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων τα οποία θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ.

β. Η υπόψη διάταξη δύναται να εφαρμοστεί στους, υπό αδειοδότηση νέους υπαίθριους σταθμούς, στους προσωρινώς νομίμως λειτουργούντες υπαίθριους σταθμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στους νομίμως λειτουργούντες υπαίθριους σταθμούς που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, καθώς επίσης στους υπαίθριους σταθμούς της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων και της χορήγησης νέας Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας (η οποία θα τροποποιήσει σχετικά την ήδη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ή Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας τους).

γ. Τονίζεται ότι, για τη καταλληλότητα και τη νομιμότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, με τους τρόπους που αυτή περιγράφεται στην υπόψη παράγραφο, ενός λειτουργούντος ή υπό αδειοδότηση υπαίθριου σταθμού, στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής αυτού επιθυμεί να τον λειτουργεί και πέραν της 18ης ώρας, θα πρέπει να υποβάλλει, σε δύο (2) αντίτυπα, προς έγκριση, στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, σχετική τεχνική έκθεση και μελέτη ηλεκτροφωτισμού της επιχείρησης και σχεδιαγράμματα κατάλληλης κλίμακας της γενικής διάταξης των φωτιστικών σωμάτων (είτε αυτά λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ είτε όχι) του υπαίθριου σταθμού, συνταγμένα και υπογεγραμμένα από τον κατά τον νόμο αρμόδιο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε., καθώς επίσης και προϋπολογισμό δαπάνης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, κατ' εφαρμογή και με το περιεχόμενο της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ).

5. Παράγραφος 5 του άρθρου 19

α. Με τη παράγραφο 5 του άρθρου 19, αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α' 169), όπως ισχύει, η οποία αναφέρεται στην επίστρωση της ωφέλιμης επιφάνειας του υπαίθριου σταθμού αποκλειστικά και μόνο από ασφαλτοτάπητα. Επειδή όμως θεωρείται πεπαλαιωμένη τεχνικά η τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνον ασφαλτοτάπητα επί των δαπέδων των υπαιθρίων σταθμών, δεδομένης της εκτεταμένης φθοράς που παρατηρείται συνήθως επ' αυτού και της μη ύπαρξης δυνατότητας εύκολης συντήρησης και καθαρισμού του, με την υπόψη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα αντί αυτού, της επίστρωσης των δαπέδων των υπαίθριων σταθμών και από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) που να διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων εντός αυτού, οχημάτων.

β. Επίσης, εφαρμογή έχει και η υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκύκλιος του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), σύμφωνα με την οποία ισχύει ότι, εφόσον απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, είτε για την επίστρωση της ωφέλιμης επιφάνειας του υπαίθριου σταθμού από ασφαλτοτάπητα, είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) που να διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων εντός αυτού, οχημάτων, αυτή πρέπει να υποβληθεί, είτε για την εξ' υπαρχής αδειοδότησή του, είτε για τη χορήγηση νέας τροποποιημένης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του αιτηθεί για παράδειγμα την αντικατάσταση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητά του υπαίθριου σταθμού που εκμεταλλεύεται από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

6. Παράγραφος 6 του άρθρου 19

α. Με τη παράγραφο 6 του άρθρου 19 αντικαθίσταται η περίπτωση ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α' 169), όπως ισχύει, η οποία αναφέρεται στα υλικά, τις κτιριακές προδιαγραφές του υποχρεωτικού γραφείου κινήσεως ενός υπαίθριου σταθμού, καθώς και τις απαιτήσεις - προϋποθέσεις έκδοσης (ή μη) της άδειας δόμησης για την ανέγερση, χρήση και τοποθέτησή του.

β. Πιο συγκεκριμένα, η υπόψη διάταξη ορίζει ότι, έκαστος υπαίθριος σταθμός διαθέτει γραφείο κινήσεως, καθώς και ότι, δεν απαιτείται για την τοποθέτηση και χρήση αυτού η έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον έχει εμβαδόν έως και 15 τ.μ. και η κατασκευή του χαρακτηρίζεται ως προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012.

γ. Τέλος, αναφορικά με τη θέση τοποθέτησης του γραφείου κινήσεως ενός υπαίθριου σταθμού σας παραπέμπουμε στο περιεχόμενο της παραγράφου 7 της υπ' αριθμ. Οικ. 8260/581/6-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ-8Ω8) εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Παράγραφος 7 του άρθρου 19
Με τη παράγραφο 7 του άρθρου 19, καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000, για όλους τους νέους, υπό αδειοδότηση, υπαίθριους σταθμούς, οι οποίοι θα αδειοδοτούνται με τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). Εξαιρούνται όμως από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι χορηγούμενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 19.

8. Παράγραφος 8 του άρθρου 19

Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 αποτελεί συνέχεια της παραγράφου 7 αυτού και σύμφωνα με αυτή ισχύει ότι, από την έναρξη ισχύος του εν θέματι Νόμου, όλες οι άδειες λειτουργίας ή οι βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας, των υπό αδειοδότηση, νέων υπαίθριων σταθμών όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, θα χορηγούνται μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ' του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). Σημειώνεται επίσης ότι, εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι χορηγούμενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 19.

9. Παράγραφος 9 του άρθρου 19

α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις άδειες λειτουργίας ή στις βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας, ή και στις ανανεώσεις αυτών, των υπαίθριων σταθμών, όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, οι οποίες έχουν χορηγηθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α' 46), με την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης, χωρίς όμως την υποχρέωση: 

ι. υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για υπαίθριους σταθμούς χωρητικότητας έως διακοσίων (200) θέσεων,

ιι. απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο στον υπαίθριο σταθμό και, 

ιιι. κατασκευής γραφείου για τον εκμεταλλευτή του σταθμού.

Επιπλέον, στη περίπτωση αυτή η χωρητικότητα, σε συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης, των ανωτέρω υπαίθριων σταθμών, υπολογιζόταν δια διαιρέσεως του εμβαδού του ακινήτου του σταθμού δια του εμβαδού μίας θέσης στάθμευσης (10 τ.μ.) και σε περίπτωση ύπαρξης στοάς μη υπολογιζόμενου του εμβαδού της στον υπολογισμό αυτής.

β. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την υπόψη διάταξη, οι ανωτέρω αναφερόμενες άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων που εμπίπτουν στην υπόψη διάταξη, εξακολουθούν να ισχύουν, να ανανεώνονται και να τροποποιούνται, μέσω της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις με τις οποίες αυτές χορηγήθηκαν. γ. Τονίζεται όμως ότι, οι υπόψη υπαίθριοι σταθμοί πρέπει να διαθέτουν άνοιγμα εισόδου - εξόδου από 3.00 έως 6.00 μέτρα στο οποίο πρέπει να εγκαθίσταται κατάλληλη σήμανση για την ασφαλή έξοδο των σταθμευμένων οχημάτων προς την έμπροσθεν αυτών οδό, η οποία δύναται να διαπιστωθεί, για τις περιπτώσεις των νομίμως λειτουργούντων υπαίθριων σταθμών που εμπίπτουν στην υπόψη διάταξη, με σχετικές επιθεωρήσεις της αδειοδοτούσας αυτών υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 29 του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει και στη περίπτωση της ανανέωσης των αδειών λειτουργίας τους ή των βεβαιώσεων νόμιμης λειτουργίας τους, με σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατά τον νόμο αρμόδιου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε.

Ε. ΑΡΘΡΟ 24 «Συμπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 3185/2003»
Με τη παράγραφο 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του υπ' αριθμ. ν. 3710/2008 καθορίζεται ότι, τα εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία ή με τα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή τους, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας είτε μία ή και περισσότερες θέσεις επισκευής και συντήρησης οχημάτων (π.χ. εφαρμοστήριο, όπου ο διακεκριμένος χώρος (κλωβός) με τα ειδικά εργαλεία και το πλυντήριο εξαρτημάτων υποστηρίζεται με μία ή περισσότερες θέσεις ανυψωτικών) και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής. Επιπλέον, με την υπ' αριθμ. οικ. 385/4962/5-1-2009 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται οι εξής προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής:

α) δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α') κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας,

β) ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, ανεξαρτήτως επιπέδου στο οποίο ευρίσκονται και ανεξαρτήτως του τρόπου προσπέλασης και επικοινωνίας με την κύρια αίθουσα επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων, δηλαδή της ενδεχόμενης προσπέλασης μέσω εξωτερικής ράμπας, ή ανελκυστήρα αυτοκινήτων, ή μέσω του ευρύτερου ακαλύπτου χώρου ή εσωτερικής επικοινωνίας όπως με σκάλα ή κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο,

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων, τούτου βεβαιουμένου με σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια του συνεργείου αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια των αναφερομένων παραπάνω, με το άρθρο 24 του εν θέματι Νόμου προστέθηκε η παράγραφος 8 μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Ν. 3185/2003, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παράγραφος 7 εφαρμόζεται και σε πλυντήρια αυτοκινήτων που είναι χωροθετημένα είτε εντός, είτε σε επαφή με στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, στα οποία η διενέργεια της πλύσης των αυτοκινήτων οχημάτων πραγματοποιείται, είτε με αυτοτελή εγκαταστημένα εργοστασιακής κατασκευής αυτόματα μηχανήματα πλύσεως - στεγνώματος αυτοκινήτων τύπου «σήραγγος» (tunnel), ή είτε με συνήθη αυτόματα κυλιόμενα παλινδρομικά επί σιδηροτροχιάς, πλυντήρια αυτοκινήτων (roll over), τα οποία επιτρέπονται να τοποθετούνται και στους βοηθητικούς χώρους του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, χωρίς να απαιτείται για αυτά η έκδοση της άδειας οικοδομής ή άδεια δόμησης.

Επιπλέον, για την εφαρμογή της υπόψη διάταξης, ισχύουν, αναλογικά, οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που έχουν τεθεί για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 3185/2003, όπως ισχύει, οι οποίες συγκεκριμένα είναι οι εξής:

α) δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α') κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, 

β) ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, ανεξαρτήτως επιπέδου στο οποίο ευρίσκονται και ανεξαρτήτως του τρόπου προσπέλασης και επικοινωνίας με την κύρια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο κτίριο που είναι η στάθμευση των αυτοκινήτων οχημάτων, 

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του πλυντηρίου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων, τούτου βεβαιουμένου με σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια του πλυντηρίου αυτοκινήτων, 

δ) ο κάτοχος της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων μπορεί να είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον κάτοχο της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Επιπλέον και σε συνέχεια των αναφερομένων παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι, στον εν θέματι Νόμο ρυθμίζονται και άλλα θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, τα οποία περιέχονται στα άρθρα 20 (Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις πολεοδομικές απαιτήσεις), 22 (Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού), 23 (Τροποποίηση του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970), 52 (Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1108/1980, 2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014) και 59 (Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών - εκροών πρατηρίων καυσίμων). Στη περίπτωση που έχετε σχετικά ερωτήματα αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των υπόψη άρθρων, παρακαλούμε πολύ όπως αυτά τα αποστείλετε εγγράφως στην Υπηρεσία μας, για τη παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

Τέλος, η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται προς τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, για την κοινοποίηση αυτής συνοδευόμενη και από τυχόν παροχή οδηγιών στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών τους, αναφορικά με την εφαρμογή των άρθρων 19 και 24 του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ