Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Στα 72,7 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Στα 72,7 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τον μήνα Νοέμβριο το ληξιπρόθεσμο χρέος του 2014 αυξήθηκε κατά 1.6 δις περίπου.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης :ΜέροςB
B. Δείκτες Αποδοτικότητας
ΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ Στόχος 2014: α)Είσπραξη 1,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 2,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2014 , β) Είσπραξη 16% των νέων οφειλών μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 25% των νέων οφειλών μέχρι 31/12/2014 ]Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5)60,48060,35060,275
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2)4,4984,4954,494
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3)9,5169,5279,527
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4)46,29746,15946,084
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5)0,1700,1690,170
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6)1,3361,4171,479
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7)0,7260,7550,774
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (8)9,68310,90612,500
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9)1,3561,6011,779
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10)0,1070,1260,149
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/((8)-(10))14,16%14,85%14,40%
Πλήρεις Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 250 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 500 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου] ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία)793772727
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1)334736213
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)0000
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*0
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β)334736213
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)312,712,3465,5962,46
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)364,30,20,1364,88
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς)0,000,000,000,000,00
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α)60,619,00,0095,97
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ)0,00
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)*0,00
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α)0,00,00,0043,19
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)*0,00
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β)737,5531,56465,631466,49
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)1,11,031,7730,02
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8)6,8029,2514,41100,52
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α)1,120,000,002,83
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)*0,00
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β)9,0530,2816,18133,37
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση1,23%95,93%3,48%9,09%
Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των μερικών ελέγχων
Μερικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 340 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία)332332327
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1)431818190
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)0000
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*0
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β)431818190
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)54,35,924,7126,2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0,50,00,127,9
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013(€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς)0,00,00,00,00,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α)0,00,00,047,8
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ)0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)*0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α)0,00,00,00,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)*0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6)54,95,924,7202,0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)0,60,10,41,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8)1,16,01,739,4
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α)0,00,00,00,0
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)*0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β)1,76,12,140,8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση3,1%103,4%8,4%20,2%
*Από τον Μάϊο 2014 οι υποθέσεις , οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών συμπεριλαμβάνονται στο γενικό πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων, στην γενική βεβαίωση και στην γενική είσπραξη (Η παρατήρηση αφορά και τους πλήρεις και τους μερικούς ελέγχους)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή , Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων22112
Έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου , [Στόχος 2014: 307 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 720 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Γενικό Σύνολο Ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου ,Offshore εταιρειών και Εμβασμάτων μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία)105910641073
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1)352834403
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)0000
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)4
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β)352834407
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)23,39,911,7186,7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0,10,00,60,8
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς)-1,40,00,0-1,7
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α)1,40,00,01,7
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)0,5
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α)0,00,00,00,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)0,0
Γενικό Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β)24,89,912,3189,7
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)*0,30,20,013,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)*5,32,53,027,5
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α)0,00,00,00,1
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β)5,72,73,041,4
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση22,98%27,66%24,24%21,8%
*Η είσπραξη του Ιανουαρίου αφορά μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η είσπραξη του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
*Για τον Απρίλιο 2014 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης.Επικαιροποίηση στοιχείων Φεβρουαρίου. Επικαιροποίηση στοιχείων Ιουλίου 2014
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή1493158
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *7551.571
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/20088171277
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008717964
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.)46,649,554,18101,44
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση