Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Θεσπίζεται κατώτατο πλαφόν στους μισθωτούς - Τροποποίηση των άρθρων 38 και 39 του νόμου «Κατρούγκαλου» σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών

Θεσπίζεται κατώτατο πλαφόν στους μισθωτούς - Τροποποίηση των άρθρων 38 και 39 του νόμου «Κατρούγκαλου» σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών


Με το κατατεθέν νομοσχέδιο σχετικά με τις εφαρμοστικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού, τροποποιούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4387/2016 σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016


Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης διευκρινίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται το ποσό της εισφοράς κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το Δεκέμβριο του 2016 καθώς και για το διάστημα από 1-1-2017 μέχρι το 2020, καθώς και η κατανομή του στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Τα ποσοστά διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα ποσοστά που ισχύουν κατά τις αντίστοιχες περιόδους στους μισθωτούς που προέρχονται από τα υπόλοιπους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α Φορείς.

Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387/2016


Με τη παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζεται ότι σε περιπτώσεις που ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
Με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του ν.4387/2016, οι κοινωνικοί πόροι υπέρ των ταμείων καταργήθηκαν. Επομένως, με την δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης, η ειδική εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. δ/τος 4114/1960 (Α' 164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α'230), καταργείται.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016


1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται».

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016


1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 μετά τη φράση «σύμφωνα με την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης».
2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α'164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230), καταργείται.»


Άτυπη κωδικοποίηση άρθρων 38 και 39
Προϊσχύουσα διάταξη ν. 4387/2016Κείμενο μετά τη τροποποίηση
Άρθρο 38 παράγραφος 2
2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Άρθρο 38 παράγραφος 9
9. Από την 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. δ', στο άρθρο 4 παρ. γ' του ν.δ. 465/1941 (Α'301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του ν.δ. 158/1946 (Α'318), στο άρθρο 3 παρ. Γ' του ν. 1872/1951 (Α'202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β' του ν. 4041/1960 (Α' 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α'192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α. ν. 248/1967 (Α'243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1344/1973 (Α'36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989 (Α'222), στους νόμους 248/1967, 1989/1991, καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του παρόντος.9. Από την 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. δ', στο άρθρο 4 παρ. γ' του ν.δ. 465/1941 (Α'301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του ν.δ. 158/1946 (Α'318), στο άρθρο 3 παρ. Γ' του ν. 1872/1951 (Α'202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β' του ν. 4041/1960 (Α' 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α'192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α. ν. 248/1967 (Α'243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1344/1973 (Α'36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989 (Α'222), στους νόμους 248/1967, 1989/1991, καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται.
Άρθρο 39 παράγραφος 3
3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ως άνω ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38.
3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ως άνω ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38.
Άρθρο 39 παράγραφος 10
10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α'164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β'131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α'65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α' 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α' 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α' 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α' 24), 7 παρ. Ζ' του ν.4043/2012 (Α' 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α' 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωμάτων τους από τη σύνταξη συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων στα κρατικά-τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να διανεμηθούν σύμφωνα, με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α'164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β'131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α'65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α' 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α' 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α' 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α' 24), 7 παρ. Ζ' του ν.4043/2012 (Α' 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α' 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωμάτων τους από τη σύνταξη συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων στα κρατικά-τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να διανεμηθούν σύμφωνα, με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων. Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α'164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α'230), καταργείται.

http://taxheaven.gr

Κορκίδης: Το μέλλον για το εγχώριο επιχειρείν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευοίωνο

Κορκίδης: Το μέλλον για το εγχώριο επιχειρείν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευοίωνο

Πρώτη καταχώρηση: 08/12/2016 - 10:54
Τελευταία δημοσίευση: 11:54Οικονομία
Κορκίδης: Το μέλλον για το εγχώριο επιχειρείν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευοίωνο
«Η υπερφορολόγηση καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα εντείνονται οι τάσεις μετανάστευσης - μετεγκατάστασης των ελληνικών επιχειρήσεων», δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠΒασίλης Κορκίδης, για την «υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων στη μνημονιακή Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, στη δήλωσή του αναφέρει: «Οι υπέρμετροι φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλονται στις ελληνικές επιχειρήσεις με 29% επί του συνόλου των κερδών και 33% άνω των € 50.000 για ΟΕ-ΕΕ είναι η 2η υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία και αντίστοιχα για ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ με επιπλέον 10% φόρο διανομής μερίσματος μέχρι εφέτος και 15% από την 1/1/2017 είναι μεταξύ των 5 υψηλότερων στην Ευρώπη».
«Η υπερφορολόγηση καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα εντείνονται οι τάσεις μετανάστευσης - μετεγκατάστασης των ελληνικών επιχειρήσεων», τονίζει ο κ. Κορκίδης και συνεχίζει: «Εάν σε όλα αυτά προστεθούν και οι επιπτώσεις από τις διαδοχικές αυξήσεις των έμμεσων φόρων και δη των συντελεστών ΦΠΑ και  της επακόλουθης μετάταξης πληθώρας προϊόντων στον υψηλότερο εξ’ αυτών (από το 23% στο 24% - ή από το 16% στο 24% αν δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου όπου καταργήθηκε το ειδικό καθεστώς), με συνέπεια στην Ελλάδα να εφαρμόζεται ο 4ος υψηλότερος ΦΠΑ στην Ευρώπη, τότε το μέλλον μόνο ως ευοίωνο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για το εγχώριο επιχειρείν».
«Άλλωστε η φορολόγηση, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2016, αποτελεί το μείζον πρόβλημα για τις εμπορικές επιχειρήσεις, και ξεπερνά σε κρισιμότητα όλα τα υπόλοιπα θέματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι η κρισιμότητα του προβλήματος αποτελεί κοινή άποψη σε όλο το εμπόριο, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν καμία οφειλή στην εφορία. Άλλωστε, ο αριθμός των οφειλετών στην εφορία είναι αρκετά μικρός ώστε να επηρεάζει το σύνολο του κλάδου. Ακόμα λοιπόν και για επιχειρήσεις που προσπαθούν με κάθε τρόπο να είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους, η φορολόγηση κρίνεται άδικη και αξιολογείται ως το βασικότερο πρόβλημα για την ύπαρξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη μνημονιακή Ελλάδα».
Διαβάστε επίσης:

Έρχεται νέο «χαράτσι» για 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Έρχεται νέο «χαράτσι» για 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Έρχεται νέο «χαράτσι» για 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι για τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016.
Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από ακίνητα, στην οποία οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%. Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:
από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,
από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω. «Λίφτινγκ»
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και των επομένων φορολογικών ετών, τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.
Με την ισχύουσα μέχρι και για τα εισοδήματα του 2015 κλίμακα, όπως αναφέρει το fpress, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου -πραγματικό ή τεκμαρτό προερχόμενο από όλες τις πηγές- εφόσον αυτό υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ, με ένα συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:
0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ
2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ
6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ

Οδηγίες σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

Οδηγίες σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελώνΜε την ΠΟΛ 1181/2016 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55Α'), με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το περιεχόμενο των διατάξεων των υπ' αριθ. 2014/86/ΕΕ (L.219/25.7.2014) και 2015/121/ΕΕ (L.21/28.1.2015) Οδηγιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες τροποποιείται η υπ' αριθ. 2011/96/ΕΕ (L.345/29.12.2011) Οδηγία του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών και παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Δείτε την ΠΟΛ.1181/6.12.2016 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

http://taxheaven.gr

ΠΟΛ.1181/2016
Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο: 210 - 3375312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΠΟΛ 1181/2016

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55Α'), με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το περιεχόμενο των διατάξεων των υπ' αριθ. 2014/86/ΕΕ (L.219/25.7.2014) και 2015/121/ΕΕ (L.21/28.1.2015) Οδηγιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες τροποποιείται η υπ' αριθ. 2011/96/ΕΕ (L.345/29.12.2011) Οδηγία του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 48 του ν.4172/2013, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2014/86/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών/συμμετοχικών δανείων (hybrid profit participating loans) μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων διπλής μη φορολόγησης διανεμόμενων κερδών μεταξύ θυγατρικών και μητρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών.

Τα υβριδικά/συμμετοχικά δάνεια είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια του φορολογικού προγραμματισμού τους, και να οδηγήσουν σε καταστρατήγηση των διατάξεων της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών, με σκοπό τελικά την αποφυγή φορολόγησης εισοδημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα υβριδικά/συμμετοχικά δάνεια έχουν ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά τόσο του κεφαλαίου (equity), σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, όσο και του δανείου (debt), σε επίπεδο θυγατρικής εταιρείας, και λειτουργούν με τον εξής τρόπο: η μητρική εταιρεία, αντί να χορηγήσει δάνειο σε αλλοδαπή θυγατρική της, εισφέρει το ποσό ως κεφάλαιο (profit participating loans - PPL), εκμεταλλευόμενη την εσωτερική νομοθεσία του κράτους της θυγατρικής, η οποία χαρακτηρίζει το εισφερόμενο κεφάλαιο ως δάνειο (π.χ. έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές από θυγατρική εταιρεία του οποίου ο ομολογιούχος τυγχάνει να είναι η μητρική εταιρεία).

Εξαιτίας του ανωτέρω χειρισμού προκύπτει διπλή απαλλαγή φόρου, καθόσον αφενός για τη θυγατρική εταιρεία (payer) τα ποσά των τόκων που καταβάλλει στη μητρική εκπίπτουν ως τόκοι δανείου, αφετέρου για τη μητρική εταιρεία (payee) τα ίδια ποσά αντιμετωπίζονται ως απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (tax exempt), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως τόκοι αλλά ως διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα).

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πιο πάνω πρόβλημα (mismatch problem) εκδόθηκε η 2014/86/ΕΕ του Συμβουλίου, η οποία όπως προαναφέρθηκε ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4378/2016, με την προσθήκη νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 48 του ν. 4172/2013. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48, όσον αφορά στα ενδοομιλικά μερίσματα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εφαρμόζονται για διανομές κερδών στον βαθμό που τα εν λόγω κέρδη δεν εκπίπτουν από τη θυγατρική, και δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τη θυγατρική.

Οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν μερίσματα που εισπράττουν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα εταιρειών άλλων κρατών μελών από θυγατρικές τους εταιρείες σε άλλο κράτος μέλος και όχι από θυγατρικές τους εταιρείες στην ημεδαπή, δεδομένου ότι στο εσωτερικό της ίδιας χώρας δεν μπορεί να ανακύψει το πρόβλημα του διαφορετικού χαρακτηρισμού (ως δανείου και ως κεφαλαίου) ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον τελικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου ως υβριδικού/συμμετοχικού δανείου, δηλαδή ως δανείου ή ως κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη και ισχύει ο φορολογικός χαρακτηρισμός του από το κράτος μέλος προέλευσης των πληρωμών.

Για παράδειγμα, θυγατρική εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ εκδίδει δεκαετές ομολογιακό δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές, το οποίο αναλαμβάνει ως ομολογιούχος δανειστής η ημεδαπή μητρική της εταιρεία στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες του εν λόγω παραδείγματος, το πιο πάνω χρηματοοικονομικό εργαλείο έχει τα χαρακτηριστικά του υβριδικού δανείου, δηλαδή αντιμετωπίζεται ως δάνειο από το κράτος μέλος της θυγατρικής εταιρείας, ενώ ως συμμετοχή στο κεφάλαιο από τη χώρα μας. Οι ετήσιες καταβολές από τη θυγατρική προς τη μητρική εταιρεία είναι 100.000 ευρώ, ποσό το οποίο εκπίπτει ως τόκος σε επίπεδο θυγατρικής και απαλλάσσεται ως μέρισμα σε επίπεδο μητρικής.

Το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων δεν θα απαλλαχθεί από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό έχει εκπέσει σε επίπεδο θυγατρικής.

Επισημαίνεται ότι το παράδειγμα του ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο δάνειο έχει τα χαρακτηριστικά του υβριδικού δανείου. Σε κάθε περίπτωση, για τον χαρακτηρισμό ενός δανείου ως υβριδικού/συμμετοχικού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαφορετικοί φορολογικοί χειρισμοί μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.4378/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 40 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2015/121/ΕΕ του Συμβουλίου, αναφορικά με την υιοθέτηση ενός ελάχιστου κοινού γενικού κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ως αντίβαρο των πρακτικών του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και την αποτροπή καταστάσεων φοροαποφυγής με την κατάχρηση των διατάξεων της Οδηγίας Μητρικών- Θυγατρικών.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό των άρθρων αυτών, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι μετά την ενσωμάτωση της υπόψη Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, οι καταστάσεις κατάχρησης της Οδηγίας Μητρικών-Θυγατρικών (άρθρα 48 και 63 του Κ.Φ.Ε.) θα αντιμετωπίζονται με τον κανόνα αυτόν, δηλαδή με τις διατάξεις της παραγράφου 40 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και όχι με τον γενικό αντικαταχρηστικό κανόνα (άρθρο 38 ν.4174/2013), καθόσον ως ειδικότερες οι διατάξεις αυτές κατισχύουν.

Εξάλλου, η διατύπωση του υπόψη αντικαταχρηστικού κανόνα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, με αποτέλεσμα να είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, σε σύγκριση με τον γενικό αντικαταχρηστικό κανόνα, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες τεχνητές διευθετήσεις.

Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κανόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη τόσο για την αντιμετώπιση ρυθμίσεων οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου μη γνήσιες, αλλά και για την αντιμετώπιση μεμονωμένων σταδίων ή μερών μιας ρύθμισης που είναι μη γνήσια, χωρίς στη συγκεκριμένη περίπτωση να θίγονται τα υπόλοιπα γνήσια στάδια ή μέρη της ρύθμισης. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την γραμματική διατύπωση της διάταξης (''στο βαθμό που'') που περιλαμβάνεται στις πιο πάνω διατάξεις.

Ο υπόψη αντικαταχρηστικός κανόνας εισάγει για τη φορολογούσα αρχή της μητρικής εταιρείας τον έλεγχο «γνησιότητας» για συναλλαγές (συμφωνίες/συμβάσεις) που διενεργεί με θυγατρικές εταιρείες. Ο έλεγχος γνησιότητας εξετάζει αν η συναφθείσα σύμβαση είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες εμπορικούς λόγους οι οποίοι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω δίδονται ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα:

Α. Η ημεδαπή εταιρεία Α είναι μητρική εταιρεία δύο εταιρειών, της εταιρείας Β, που έχει έδρα σε κράτος μέλος ΕΕ και της εταιρείας Χ με έδρα σε τρίτη χώρα. Μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία Χ υπάρχει σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οποία προβλέπει παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμει η θυγατρική εταιρεία Χ στην ημεδαπή μητρική της. Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας υπάρχει επίσης και μεταξύ των κρατών που είναι εγκατεστημένες οι εταιρείες Β και Χ, η οποία μάλιστα προβλέπει χαμηλότερο συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα που καταβάλλονται από το κράτος που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία Χ προς το κράτος που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία Β.

Έστω, στη συνέχεια η ημεδαπή εταιρεία Α μεταβιβάζει στην εταιρεία Β το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Χ που κατέχει και εξ αυτού του λόγου, η εταιρεία Β καθίσταται πλέον μητρική της εταιρείας Χ, με σκοπό να λαμβάνει τελικά το μέρισμα από την εταιρεία Χ (μέσω της Β), χωρίς την πληρωμή φόρου, αφού μεταξύ των εταιρειών Β και Α εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας Μητρικών-Θυγατρικών, που προβλέπουν απαλλαγή των εισπραττόμενων μερισμάτων από τον φόρο εισοδήματος. Περαιτέρω, η εν λόγω σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών προβλέπει την επαναγορά τους σε τέσσερα (4) έτη από την εταιρεία Α.Στην πιο πάνω περίπτωση, η Φορολογούσα Αρχή της ημεδαπής εταιρείας Α θα πρέπει καταρχήν να εξετάσει εάν η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας Χ προς την εταιρεία Β είναι γνήσια. Η ύπαρξη συμφωνίας επαναγοράς των μετοχών της εταιρείας Χ από την εταιρεία Α από μόνη της θα ήταν αρκετή για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής ως μη γνήσιας, ενώ τυχόν χαμηλό τίμημα μεταβίβασης μετοχών από την εταιρεία Α στην εταιρεία Β, κατά παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων, από μόνη της δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό ως μη γνήσιας της μεταβίβασης και της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν.4172/2013.

Περαιτέρω, αν η θυγατρική εταιρεία Β δεν διένειμε τελικά μερίσματα στην ημεδαπή μητρική της εταιρεία Α, τότε δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του εν λόγω αντικαταχρηστικού κανόνα, ενώ αν τελικά διανεμηθούν μερίσματα από την εταιρεία Β, η οποία είχε λάβει μέρισμα από την εταιρεία Χ, τα εισπραττόμενα από την ημεδαπή μητρική εταιρεία Α μερίσματα θα πρέπει αυτά να μην τύχουν του φορολογικού πλεονεκτήματος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.4172/2013, κατά το μέρος που το ποσό των μερισμάτων αυτών αντιστοιχεί σε μερίσματα που προέρχονται από την εταιρεία Χ, αλλά να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.

Β. Έστω, η εταιρεία Ζ με έδρα σε τρίτη χώρα κατέχει μετοχές μιας ημεδαπής εταιρείας Δ και μιας εταιρείας Κ με έδρα σε κράτος μέλος. Η εταιρεία Ζ μεταβιβάζει τις μετοχές της εταιρείας Δ στην εταιρεία Κ με αποτέλεσμα η ημεδαπή εταιρεία Δ να καταστεί θυγατρική της εταιρείας Κ κατά 100%. Η σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ της τρίτης χώρας Ζ και της Ελλάδας προβλέπει υψηλότερο συντελεστή παρακράτησης φόρου στα μερίσματα, σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ της τρίτης χώρας Ζ και του άλλου κράτους μέλους.
Στην περίπτωση αυτή η Φορολογούσα Αρχή της ημεδαπής εταιρείας Δ θα πρέπει καταρχήν να εξετάσει αν η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας Δ από την εταιρεία Ζ προς την εταιρεία Κ είναι γνήσια.

Ο χαρακτηρισμός της εταιρείας Ζ με έδρα σε τρίτη χώρα ως «εταιρείας γραμματοκιβωτίου» («post box company»), δηλαδή ως εταιρείας χωρίς πραγματική άσκηση εργασιών, είναι αρκετός για τον καταρχήν χαρακτηρισμό της πιο πάνω μεταβίβασης μετοχών ως «μη γνήσιας». Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστεί αν έχουν διανεμηθεί κέρδη από την ημεδαπή εταιρεία Δ στην εταιρεία Κ, ώστε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (αντικαταχρηστικός κανόνας), καθόσον στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών έγινε με σκοπό την κατάχρηση των διατάξεων της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών, προκειμένου η διανομή των κερδών από την ημεδαπή εταιρεία Δ να καταλήξει τελικά στην εταιρεία Ζ μέσω της ημεδαπής Κ, με την πληρωμή φόρου με χαμηλότερο συντελεστή. Αν διαπιστωθεί ότι έχει εφαρμογή ο αντικαταχρηστικός κανόνας, τα καταβαλλόμενα από την ημεδαπή εταιρεία Δ μερίσματα δεν τυγχάνουν του φορολογικού πλεονεκτήματος της παρ. 1 του άρθρου 63, αλλά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις γενικές διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι αν η ημεδαπή εταιρεία Δ δεν διένειμε τελικά μερίσματα στην μητρική της εταιρεία Κ, τότε δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του εν λόγω αντικαταχρηστικού κανόνα.

3. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4378/2016 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις κα' και κγ' του Παραρτήματος Α1 του ν.2578/1998, ώστε να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/86/ΕΕ και να περιληφθούν και άλλες μορφές εταιρειών που υπόκεινται σε φόρο εταιρειών και ειδικότερα εταιρείες του πολωνικού και ρουμάνικου δικαίου.

4. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν.4378/2016, τα άρθρα 48 παρ.6 και 72 παρ.40 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, καθώς και για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

http://www.taxheaven.gr

Νέα υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. για την υποστήριξη Ανωνύμων Εταιρειών

Νέα υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. για την υποστήριξη Ανωνύμων Εταιρειών
08/12/2016
ΕΒΕΑ ΓΕΜΗ: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Την υποστήριξη των Ανωνύμων Εταιρειών σε θέματα που αφορούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προσφέρει στα μέλη του η νέα υπηρεσία του ΕΒΕΑ. Σκοπός της νέας Υπηρεσίας Υποστήριξης (Helpdesk) είναι να αποτελέσει το σημείο επαφής μεταξύ των συναλλασσομένων με το ΕΒΕΑ και την αντίστοιχη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τομέα των Α.Ε. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την παραλαβή αιτήσεων, την επίλυση απλών δυσλειτουργιών (από το τηλέφωνο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και την ενημέρωση των χρηστών σε θέματα που άπτονται του τομέα των Ανωνύμων Εταιρειών.

Σε ποιον απευθύνεται:

Σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες με αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Εξυπηρέτηση:

H Υπηρεσία Υποστήριξης λειτουργεί στον πρώτο όροφο, Ακαδημίας 7 Αθήνα καθημερινά 8:00 - 16:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-3382302, 210-3382244, 210-3382129,

e-mail: ae-support@acci.gr

http://taxheaven.gr

Στο 23,1% το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 23,1% το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Σεπτέμβριο 2016.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,1% έναντι 24,7% τον Σεπτέμβριο του 2015 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,3% τον Αύγουστο του 2016. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Σεπτέμβριο του 2016, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.690.168 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.111.490 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.237.622 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Σεπτέμβριο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 60.544 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 (αύξηση 1,7%) και κατά 5.256 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 (αύξηση 0,1%).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 81.013 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 (μείωση 6,8%) και κατά 9.903 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 (μείωση 0,9%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 17.556 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 (μείωση 0,5%) και αυξήθηκαν κατά 1.571 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 (αμελητέα μεταβολή).


Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο


http://taxheaven.gr

«ΕΡΓΑΝΗ» - Διαγωνισμός για την βελτίωση λειτουργίας του συστήματος

«ΕΡΓΑΝΗ» - Διαγωνισμός για την βελτίωση λειτουργίας του συστήματοςΣε ανοικτό διαγωνισμό προχωράει το Υπ. Εργασίας για την εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, και την παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές Φιλοξενίας του συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος), με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αν. Νεφελούδης.
---------------
Αθήνα, 06.12.2016
Αρ. Πρωτ.: 56606/2244
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας :101 10 Αθήνα
Πληροφορίες : Γεωρμάς Κωνσταντίνος,
Τηλέφωνο : 2131516319 , 127
Φαξ : 2103368070
E-mail : promitheies@ypakp.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 20/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα δέκα μηνών»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα δέκα (10) μηνών». 

Το έργο αποσκοπεί στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου.

Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην:

α. Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υποδομών Φιλοξενίας του και

β. Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές Φιλοξενίας του συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος).


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 163.184,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 131.600,00 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων που:
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/1997 (Α’ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή
- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή το σύστημα) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα Διακήρυξη αφορά τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α/Α 29845.
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2.632,00 € (2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.). Διάρκεια του έργου, 10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από την 09η .12.2016 ώρα 15:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δηλαδή την 13η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 19η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Φορέα 33-210, ΚΑΕ 0879, 0899 και 1723.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Γεωρμάς Κωνσταντίνος, τηλ. 2131516127 / 319, fax: 2103368070, email: promitheies@ypakp.gr Αρμόδιος για τεχνικά ζητήματα: Σταύρος Μπακέας, τηλ. 2131516599, e-mail: staba7@gmail.com

Επίσης, το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α/Α 29845, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, http://www.ypakp.gr στην διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » Προσκλήσεις » Διακηρύξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ

http://taxheaven.gr

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών
Όπως είναι γνωστό, με την δημοσίευση της ΠΟΛ.1163/15.11.2016, δόθηκε η δυνατότητα σε φορολογούμενους ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους υπό προϋποθέσεις. Μια απ’ αυτές είναι και το να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της εν λόγω εγκυκλίου:
«Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών». 
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων αναφορικά με το αν μπορεί να θεωρηθεί ως υποτροπή, η υποβολή —για περισσότερα του ενός έτη— εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με επακόλουθο να επιβάλλονται διπλάσια ή τετραπλάσια πρόστιμα (των 100, 250 ή 500€ ανάλογα), θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) βάσει των διευκρινήσεων που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015
 Επανάληψη της ίδιας παράβασης και διαπίστωσή της σε νέο φορολογικό έλεγχο (άρθρο 54 παρ. 3)
«[...] Στην περίπτωση που, εντός πενταετίας από την έκδοση αρχικής πράξης επιβολής προστίμου για παράβαση του άρθρου 54 παρ.1, διαπιστωθεί στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης επιβάλλεται το διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου και σε διάπραξη εκ νέου της ίδιας παράβασης το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου (άρθρο 54 παρ. 3). Εάν μέχρι την εκ νέου διάπραξη έχουν ισχύσει ευνοϊκότερες διατάξεις, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, το διπλάσιο ή το τετραπλάσιο του οφειλομένου προστίμου με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις. Επανάληψη της ίδιας παράβασης (και όχι απλώς παράβασης που εμπίπτει στην ίδια περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 54), για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, θεωρείται η διαπίστωση της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, στο πλαίσιο διαφορετικού ελέγχου και εφόσον έχει ήδη εκδοθεί η αρχική πράξη. Έτσι για παράδειγμα δεν αποτελεί ίδια παράβαση η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα όταν οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται δυνάμει διαφορετικών διατάξεων νόμου ή κανονιστικών πράξεων (λ.χ. δεν θεωρείται ίδια παράβαση η μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη μη υποβολή τριμηνιαίας κατάστασης συμφωνητικών) [...]».
Παράδειγμα
Εάν στο πλαίσιο ελέγχου έχει διαπιστωθεί παράβαση μη υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών, για την οποία έχει εκδοθεί σχετική πράξη επιβολής προστίμου και μέσα στην ίδια χρήση κατά την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο ή εντός πενταετίας από την επιβολή του προστίμου, διαπιστωθεί εκ νέου μη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών για άλλη περίοδο (διάπραξη ίδιας παράβασης), στο πλαίσιο νέου ελέγχου εντός της ίδιας πενταετίας, επιβάλλεται το διπλάσιο της αξίας του αρχικά προβλεπόμενου προστίμου (διακόσια (200) ευρώ), ενώ για κάθε επόμενη διαπίστωση εκ νέου διάπραξης ίδιας παράβασης, από νέο έλεγχο, εντός πενταετίας από την πρώτη πράξη επιβολής προστίμου, επιβάλλεται το τετραπλάσιο της αξίας του αρχικά προβλεπόμενου προστίμου (τετρακόσια (400) ευρώ). Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος συμμορφώνεται οικειοθελώς, υποβάλλοντας εκπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις. Επίσης δεν θεωρείται υποτροπή η επανάληψη της ίδιας παράβασης σε περισσότερα έτη, τα οποία ελέγχονται με την ίδια εντολή ελέγχου.
 Συμπέρασμα
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν συνιστά υποτροπή (για να επιβληθούν διπλάσια ή τετραπλάσια πρόστιμα) η, κατά τη διαδικασία της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, υποβολή (εκπρόθεσμων) δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούν σε προηγούμενα έτη καθώς θεωρείται πως ο φορολογούμενος συμμορφώνεται οικειοθελώς.


 Σημείωση

Μπορείτε να ανατρέξετε και στα άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική ομάδα του κόμβου αναφορικά με όσα ισχύουν σχετικά, για τα πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), τα πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 καθώς και για τα πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2015.


http://taxheaven.gr

Ειρηνοδικείο Ιλίου: Συνταγματική η περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία

Ειρηνοδικείο Ιλίου: Συνταγματική η περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία

Απόφαση σταθμός για την περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία των υπερχρεωμένων, από το Ειρηνοδικείο Ιλίου. 

Σύμφωνα με την απόφαση 398/2016 από το Ειρηνοδικείο Ιλίου, κρίνεται συνταγματική η περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία των υπερχρεωμένων, σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010).
Μέχρι πρόσφατα τα δικαστήρια, διαπίστωναν αντισυνταγματικότητα (του περσινού νόμου 4336/2015, που επιχείρησε να εντάξει κάποιες υποθέσεις ασφαλιστικών χρεών στον νόμο 3869/2010) και δέχονταν ότι δεν μπορούν να αποφευχθούν οι πληρωμές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Και αυτό διότι η πολιτεία όφειλε να εγγυάται τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης με τη διασφάλιση της λειτουργίας βιώσιμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε υγιείς οικονομικές βάσεις.

Με την απόφαση 398/2016 έχουμε ανατροπή και χαρακτηρίζεται σαν απόφαση σταθμός, για την περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία των υπερχρεωμένων.

Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι ο πολίτης που χωρίς δόλο βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, μπορεί και πρέπει να ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τμήμα του σκεπτικού της απόφαση  που μπορεί να χαρακτηριστεί, ως «απόφαση σταθμός».

*Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος Αθανάσιος Ι.  Καβουρίνος.

----

Απόφαση 398/2016 -  Ειρηνοδικείο Iλίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Ρύθμιση οφειλών)
....
"Το τρίτο των καθ' ων προέβαλε την ένσταση αντισυνταγματικότητας του άρθρου 1 παρ. 2 ν. 3869/2010, καθόσον αντιτίθεται στα άρθρα 2 παρ 1, 5 παρ. 1, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 2, 5, 22 και 25 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Σημαντικό μέρος των πολιτών έχέι οδηγηθεί σήμερα στη περιθωριοποίηση, καθώς, μη διαθέτοντας σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση, δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει τη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Με το ν. 3869/2010 δόθηκε η δυνατότητα σε υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους με ευνοϊκότερους όρους και να απαλλαγούν από αυτά, εφόσον εξυπηρετήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με βάση το εισόδημά τους ένα μέρος των χρεών τους. Η δυνατότητα ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά, βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το  κοινωνικό κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μια  χωρίς διέξοδο και προοπτική, κατάσταση από την οποία, άλλωστε, και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μια τέτοια απαλλαγή  χρεών δεν παύει, όμως, να εξυπηρετεί ευρύτερα και το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα (βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 3869/2010). 

Με το ν. 4336/2015 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3869/2010 ως προς τα δυνάμενα προς υπαγωγή χρέη, προστιθεμένης στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 περίπτωσης υπό στ. γ, κατά την οποία στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται «γ) ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α', β' και γ' πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές».

Η δυνατότητα υπαγωγής πλέον των εν λόγω οφειλών, οι οποίες αρχικά δεν υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, κρίθηκε επιβεβλημένη από το νομοθέτη, προκειμένου να επιτευχθεί ο προστατευτικός σκοπός των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, που είναι η απαλλαγή του οφειλέτη (υπό προϋποθέσεις) από τα χρέη του και η επάνοδος του στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, καθώς τυχόν απαλλαγή από τα χρέη προς ιδιώτες με διατήρηση των μέχρι πρότινος εξαιρουμένων χρεών (εν προκειμένω και έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης) θα καθιστούσε άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος τυχόν επιτυγχανόμενη απαλλαγή του οφειλέτη, ο οποίος θα εξακολουθούσε να βαρύνεται με τα εξαιρούμενα χρέη.

Η δε εξαίρεση συγκεκριμένων απαιτήσεων από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 είχε ως συνέπεια τη δημιουργία δανειστών δύο ταχυτήτων, καθώς οι πιστωτές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των υπολοίπων, διατηρώντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και κατ' εξαίρεση της αρχής της καθολικότητας, δίδεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει τη ρύθμιση που θα ακολουθήσει ως προς τις εν λόγω οφειλές, καθώς ο οφειλέτης που έχει ρυθμίσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις ανωτέρω οφειλές κάνοντας χρήση ενός άλλου ου θεσμικού πλαισίου (π.χ. 100 δόσεις) θα πρέπει να εγκαταλείψει την εν λόγω ρύθμιση, εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν, καλούμενος ο ίδιος να σταθμίσει τυχόν επιπτώσεις που συνεπάγεται η μη προσήκουσα καταβολή των υποχρεώσεων αυτών (ειδικά όσον αφορά στις απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πιθανότητα απώλειας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και περίθαλψης).

Κατά τα ως άνω, ουδόλως θίγεται με την εισαγωγή της ανωτέρω διάταξης η εγγύηση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτή εξειδικεύεται στην αρχή της προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου και της οικονομικής βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με τη δημιουργία εντονότατων προβλημάτων στην οικονομική τους βιωσιμότητα, όπως ισχυρίζεται το καθ' ου, καθώς η είσπραξη των εν λόγω οφειλών είναι λίαν επισφαλής, αν όχι αδύνατη, και οι φορείς δεν δύνανται να στηρίζουν σε αυτές τη βιωσιμότητά τους. 

Η περικοπή οφειλών υπερχρεωμένων ήδη πολιτών δεν στερεί τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από αναγκαίους πόρους, όταν η αβεβαιότητα είσπραξης σε σχέση με τη δυνατότητα εξοφλήσεως είναι ιδιαίτερα υψηλή. Άλλωστε, ο υπερχρεωμένος οφειλέτης ακριβώς λόγω της ιδιότητάς του δε θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ούτως ή άλλως στις υποχρεώσεις του έναντι αυτών, συνεπώς θα οδηγείτο στο ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι τη συσσώρευση οφειλών μη δυνάμενων να εισπραχθούν και την απώλεια παροχών. Άλλωστε, η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και η ενδεχόμενη απαλλαγή του από αυτά δεν επέρχεται αμέσως συνεπεία της αιτήσεώς του, αλλά τίθεται σειρά προϋποθέσεων, με συμμετοχή στη διαδικασία και των πιστωτών. Η δε απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη συνιστά την απόληξη μιας διαδικασίας, συνδυαζόμενη ενδεχομένως με τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είναι ήδη γνωστή στο δικαιικό μας σύστημα, καθώς και στο θεσμό της πτώχευσης επέρχεται υπό προϋποθέσεις τέτοια απαλλαγή (άρθρο 170 παρ. 5 Ν. 3588/2007). Επιπροσθέτως, προϋφιστάμενος νόμος, ο οποίος επέφερε γενναίες περικοπές στις εν λόγω οφειλές, επιρρωνύει τη θέση υπέρ της σύμφωνης με το Σύνταγμα επιλογής του νομοθέτη για υπαγωγή και των ανωτέρω οφειλών στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Η ανυπαρξία δι' πλαισίου ρύθμισης συνολικά των οφειλών ενός υπερχρεωμένου προσώπου,; όπως ο νόμος ορίζει, που στερείται δηλαδή πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, τον οδηγεί σε κοινωνική περιθωριοποίηση και οικονομικό αποκλεισμό, σε αντίθεση με τις επιταγές του Συντάγματος.

Άλλωστε, τέλος, υπάρχουν πλείστα παραδείγματα άλλων χωρών, με αφετηρία αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαθέτουν ήδη από μακρού ρυθμίσεις για την απαλλαγή των υπερχρεωμένων ιδιωτών από τα χρέη τους, όταν αυτοί αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτά, και επίσης δικαιικών συστημάτων, όπου τα εν λόγω χρέη υπάγονται στις ρυθμίσεις για την απαλλαγή των υπερχρεωμένων οφειλετών από τα χρέη τους. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί αυτός ο ισχυρισμός ως αβάσιμος

Το τέταρτο των  καθ' ων προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι οφειλές προς αυτό δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, διότι συνιστούν ποινικό αδίκημα, κατ' άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 86/1967. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1, 2 του αναγκαστικού νόμου 86/1967 «Όστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν καταβολής των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιον ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), ασχέτως ποσού, προς τους εις το Υπουργείον Εργασίας υπαγομένους πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή ειδικούς Λογαριασμούς, δεν καταβάλλει ταύτας εντός μηνός, αφ" ης αύται κατέστησαν απαιτηταί, προς τους ως άνω Οργανισμούς, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10 χιλιάδων δραχμών» και «Όστις παρακρατών ασφαλιστικός εισφοράς των παρ' αυτώ εργαζομένων επί σκοπώ αποδόσεως εις τους κατά την παρ. 1 Οργανισμούς δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει ταύτας προς τους ανωτέρω Οργανισμούς εντός μηνός αφ1 ης κατέστησαν απαιτηταί τιμωρείται επί υπεξαιρέσει δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10 χιλιάδων δραχμών». Βάση του άρθρου 33 του ν. 3346/2005, για την εφαρμογή της παρ. 1 του ως άνω άρθρου απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Για την εφαρμογή  της παρ. 2 του ως άνω άρθρου απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4321/2015, η διάταξη του ως άνω άρθρου, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ). Η μη καταβολή των προσαυξήσεων δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, καθόσον αντικείμενο των εγκλημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 είναι μόνον οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές ή εργατικές), ενώ οι προσαυξήσεις δεν έχουν χαρακτήρα εισφοράς, αλλά προστίμου (διοικητική κύρωση) που επιβάλλεται συνεπεία της καθυστερήσεως περί την καταβολή ή την απόδοση των εισφορών και η ικανοποίηση του Ταμείου, ως προς το ποσό των προσαυξήσεων, γίνεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (βλ. ενδεικτικά 193/2008 Α.Π.). Ο ισχυρισμός του καθ' ου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η οφειλή του αιτούντος κατά κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 6.573,08 ευρώ, μικρότερο δηλαδή των ως άνω ορίων (βλ. προσκομισθείσα βεβαίωση οφειλών)."
Το αποτέλεσμα της δίκης και οι περικοπές που έγιναν στο οφειλέτη: 


 
Οφειλές
Νέες οφειλές βάσει του νόμου Κατσέλη (μετά τη δικαστική απόφαση)
Ποσοστό "περικοπής"
Τράπεζα "Α"
23.042,18
1.535,76
93,34%
Τράπεζα "Β"
1.989,49
132,48
93,34%
Ο.Α.Ε.Ε.
16.368,21
840,96
94,86%
Ι.Κ.Α.
12.617,83
1.090,80
91,36%
Σύνολο
54.017,71
3.600,00


http://taxheaven.gr

Απεργία εφοριακών σήμερα και αποκλεισμός του Υπουργείου Οικονομικών

Απεργία εφοριακών σήμερα και αποκλεισμός του Υπουργείου Οικονομικών


Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καλεί τους εφοριακούς να μετέχουν μαζικά στην απεργία για να ανατραπούν μνημονιακές πολιτικές.

"Μετά από 6 χρόνια μνημονιακών πολιτικών που διέλυσαν τον κλάδο και τις υπηρεσίες μας, πετσόκοψαν το εισόδημά μας, έχουν επιβάλει φορολογίες εξοντωτικές, και διέλυσαν το ασφαλιστικά μας ταμεία, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλες υποσχέσεις που δεν δίνουν οριστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και είναι σοβαρά.
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στην οποία σας καλούμε να συμμετέχουμε μαζικά, προτάσσοντας και τα επί μέρους κλαδικά μας αιτήματα που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10:00 Π.Μ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗΣ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ
"

Δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΕ - ΔΟΥ


http://taxheaven.gr

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.: «Απεργούμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας»
Αθήνα 7.12.2016
Αρ. Πρωτ.: 1034

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μετά από 6 χρόνια μνημονιακών πολιτικών που διέλυσαν τον κλάδο και τις υπηρεσίες μας, πετσόκοψαν το εισόδημά μας, έχουν επιβάλει φορολογίες εξοντωτικές, και διέλυσαν το ασφαλιστικά μας ταμεία, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλες υποσχέσεις που δεν δίνουν οριστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και είναι σοβαρά.

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στην οποία σας καλούμε να συμμετέχουμε μαζικά, προτάσσοντας και τα επί μέρους κλαδικά μας αιτήματα που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ

- Διασφάλιση εργασιακών σχέσεων και συνθηκών, στα πλαίσια της λειτουργίας της ΑΑΔΕ από 1.1.2017 και τις συνέπειες που θα επιφέρουν τα νέα οργανογράμματα, η μη εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και η υπερεντατικοποίηση της εργασίας μας, μέσα από στόχους άπιαστους και υπερβολικούς.
- Μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων στον κλάδο, εντός και εκτός ΓΓΔΕ.
- Άρση του νόμου για ποινικές – αστικές – πειθαρχικές ευθύνες των ελεγκτών,
- Παράταση της παραγραφής και προτεραιοποίηση των εισαγγελικών παραγγελιών που κατακλύζουν τις υπηρεσίες.
- Διεκδικούμε 3.000 νέες προσλήψεις για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας που έχουν απογυμνωθεί ώστε να αποτραπεί η παραγραφή σοβαρών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στις διάφορες λίστες.
- Άρση του αποκλεισμού της ΤΕ κατηγορίας από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η μόνη λύση στα προβλήματα είναι η ενότητα και ο αγώνας. Ανατρέψαμε στο παρελθόν μνημονιακές πολιτικές και τώρα ξέρουμε ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10:00 Π.Μ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗΣ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ
http://taxheaven.gr